ارتباط در واتساپ برای مشاوره در مورد این محتوا

سود اصلی اختلاف قیمت خودرو را دلالان می برند

سود اصلی اختلاف قیمت خودرو را دلالان می برند

سود اصلی اختلاف قیمت خودرو را دلالان می برند

سود اصلی اختلاف قیمت خودرو را دلالان می برند

سود اصلی اختلاف قیمت خودرو را دلالان می برند
Profits of car market speculators
معاون وزیر کار گفت: متاسفانه تفاوت قیمت کارخانه با بازار باعث می‌شود، سود آن به جیب دلالان و سوداگران برود
The Deputy Minister of Labor said: “Unfortunately, the difference between the factory price and the market causes its profit to go to the pockets of traders and traders.”
سود اصلی اختلاف قیمت خودرو را دلالان می برندسود اصلی اختلاف قیمت خودرو را دلالان می برند
سود اصلی اختلاف قیمت خودرو را دلالان می برند


معاون وزیر کار گفت: متاسفانه تفاوت قیمت کارخانه با بازار باعث می‌شود، سود آن به جیب دلالان و سوداگران برود و انتقاد آن متوجه مدیران این گروه صنعتی شود. این موضوع اجحاف در حق مدیران و مسئولان این واحد است، در حالی که باید رویکرد مصرف کنندگان در این قضیه تغییر کند.

Related posts

Leave a Comment