حکایت مرد بازرگان و طوطی

قصه و داستان مرد بازرگان و طوطی

حکایت مرد بازرگان و طوطی
merchant man parrot
داستان طوطی و بازرگان
حکایت زیبای مرد بازرگان و طوطی
حکایت مرد بازرگان و طوطی حکایت زیبایی درباره مردی بازرگان که یک طوطی زیبا و سخن گویی داشت برای دانستن این حکایت همراه ما باشید.

داستان و حکایت مرد فقیر و پادشاه

داستان و حکایت مرد فقیر و پادشاه

حکایت مرد فقیر و پادشاه
poor man king
قصه مرد فقیر دانا و پادشاه
در این مطلب؛ حکایت های زیبا و جالبی برای شما عزیزان آورده ایم. همراه ما باشید و با خواندن این حکایتها لذت ببرید.
The story of the poor man and the king
The story of the wise poor man and the king
In this article; We have brought beautiful and interesting stories for you dear ones. Be with us and enjoy reading these stories.

حکایت های زیبا و تامل برانگیز

حکایت های زیبا و تامل برانگیز,thought provoking anecdotes,A thought-provoking and beautiful story,حکایت زیبا و تامل برانگیز,حکایت های زیبا و تامل برانگیز,حکایت های زیبا,حكايت تامل برانگيز,

حکایت های زیبا و تامل برانگیز
thought provoking anecdotes
حكايت تامل برانگيز و زیبا
در اینجا حکایت های زیبا و تامل برانگيز را که پیام خیلی عمیقی به شما انتقال می دهد را آورده ایم. همراه ما باشید.
Beautiful and thought-provoking anecdotes
A thought-provoking and beautiful story
Here are some beautiful and thought-provoking anecdotes that convey a very deep message to you. be with us.

حکایت مرد احمق story stupid man

حکایت مرد احمق,مرد احمق,داستان مرد احمق ,حکایت مرد احمق,story stupid man,

حکایت مرد احمق
story stupid man
کفش‌دوزى ساده و ابله را زنى کولى و دِرْد و نصيب شده بود که خيلى او را اذيت مى‌کرد. روزى نزديک ظهر خسته و مانده براى خوردن ناهار و استراحت به منزل آمد. زن او از آشپزخانه فرياد زد: نمک نداريم برو کمى نمک بخر و زود بيا تا ناهار را بکشم. مردِ بيچاره زحمت‌کش بدون گفتن سخنى برگشته رفت.
The story of a stupid man
Simple and stupid shoemaking was given to a gypsy woman who was very annoyed. One day around noon, tired and exhausted, he came home for lunch and rest. His wife shouted from the kitchen: We have no salt. Go buy some salt and come soon to have lunch. The toiling poor man returned without saying a word.

حکایت فقر و ثروت story poverty wealth

حکایت فقر و ثروت,فقر و ثروت,فقر بهتر است یا ثروت ,حکایت فقر و ثروت,

حکایت فقر و ثروت
story poverty wealth
فقر بهتر است یا ثروت: به نظر می آید بیشتر مردم در روبرو شدن با این پرسش تعجب کنند چون به خاطر توهمی که دارند می گویند؛ معلوم است دیگر کدام عاقل است که بگوید فقر بهتر است؟ کیست که بگوید دارایی مشکل است؟ هر چه بلا و مشکلات در مردم و جامعه است از فقر است. در این مطلب حکایتی درباره نوع نگاه افراد به فقر و ثروت برای شما آورده ایم.
The story of poverty and wealth
Poverty is better or wealth: Most people seem to be surprised when faced with this question because they say because of the illusion they have; It is clear that it is wise to say that poverty is better? Who says assets are difficult? Whatever the calamities and problems in the people and society are from poverty. In this article, we have brought you a story about the way people look at poverty and wealth.

حکایت های پند آموز کوتاه story advise

حکایت های پند آموز کوتاه story advise

حکایت های پند آموز کوتاه و زیبا
story advise beautiful
مجموعه ای از حکایت های پند آموز کوتاه و زیبا گردآوری شده است تا تقدیم نگاهتان شود.
Short and beautiful instructive anecdotes
A collection of short and beautiful instructive anecdotes has been collected to be presented to you.

حکایت ان شاءالله story god willing

حکایت ان شاءالله story god willing

حکایت ان شاءالله
story god willing
در این مقاله حکایت جالبی آورده ایم در ادامه با معنی ان شاءالله آشنا می شوید. با ما همراه باشید.
The story is, God willing
In this article, we have brought an interesting story. In the following, you will get acquainted with the meaning, God willing. Stay with us.

حکایت درباره ادب anecdote literature

حکایت درباره ادب anecdote literature

حکایت درباره ادب
anecdote literature
از خواندن حکایت‌ کوتاه و پندآموز به راحتی می توان درس اخلاق گرفت. مردم با خواندن این حکایت ها گفتار و رفتار روزانه خود را در شخصیت‌های حکایت می‌بینند، با آنها هم‌ذات‌پنداری کرده و درس زندگی می گیرند. در این مطلب چند حکایت درباره ادب آورده ایم با ما باشید.
An anecdote about literature
Ethics lessons can be easily learned by reading short and instructive stories. By reading these anecdotes, people see their daily speech and behavior in the characters of the anecdote, identify with them, and learn a lesson from life. In this article, we have brought some anecdotes about literature. Stay with us.