همه چیز درباره ی آمپول سفوتاکسیم cefotaxime

همه چیز درباره ی آمپول سفوتاکسیم cefotaxime

همه چیز درباره ی آمپول سفوتاکسیم
indications cefotaxime ampoules
مشخصات آمپول سفوتاکسیم
نام دارو: سفوتاکسیم
نام لاتین: CEFOTAXIME
نام تجاری: Claforan
رده دارویی: سفالوسپورین‌ها
اشکال دارویی: آمپول
فروش دارو: بانسخه
Everything about cefotaxime ampules
Specifications of cefotaxime ampoules
Drug name: cefotaxime
Latin name: CEFOTAXIME
Brand: Claforan
Drug category: Cephalosporins
Dosage forms: ampoules
Selling medicine: by version

همه چیز درباره ی قرص آمی‌تریپتیلین amitriptyline

همه چیز درباره ی قرص آمی‌تریپتیلین amitriptyline

همه چیز درباره ی قرص آمی‌تریپتیلین
indications amitriptyline tablets
مشخصات قرص آمی‌تریپتیلین
نام دارو : آمی‌تریپتیلین
نام لاتین: Amitriptyline
نام تجاری: Tryptomer, Elavil
رده دارویی: ضد افسردگی‌های سه حلقه ای
اشکال دارویی: قرص
فروش دارو: بانسخه
Everything about amitriptyline tablets
Specifications of amitriptyline tablets
Drug name: Amitriptyline
Latin name: Amitriptyline
Brand: Tryptomer, Elavil
Drug class: Tricyclic antidepressants
Dosage forms: tablets
Selling medicine: by version

شربت لاکتولوز برای چیست؟ lactulose

شربت لاکتولوز برای چیست؟ lactulose

شربت لاکتولوز برای چیست؟
lactulose syrup sideeffects
مشخصات شربت لاکتولوز
نام دارو: لاکتولوز
نام لاتین: LACTULOSE
نام تجاری: Constulose
رده دارویی: ملین هیپراسموتیک
اشکال دارویی: شربت
فروش دارو: بانسخه
What is Lactulose Syrup for?
Specifications of lactulose syrup
Drug name: Lactulose
Latin name: LACTULOSE
Brand: Constulose
Drug category: Hypersmotic laxative
Medicinal forms: syrup
Selling medicine: by version

همه چیز درباره ی آمپول کتورولاک ketorolac

همه چیز درباره ی آمپول کتورولاک ketorolac

همه چیز درباره ی آمپول کتورولاک
indications ketorolac ampoules
مشخصات آمپول کتورولاک
نام دارو: آمپول کتورولاک
نام لاتین: Ketorolac‎
نام تجاری: Toradol, Acular, Sprix
رده دارویی: داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
اشکال دارویی: آمپول
فروش دارو: بدون نسخه
All about Ketorolac ampoules
Specifications of Ketorolac ampoules
Drug name: Ketorolac ampoule
Latin name: Ketorolac
Brand: Toradol, Acular, Sprix
Drug category: Non-steroidal anti-inflammatory drugs
Dosage forms: ampoules
Selling medicine: no prescription

موارد مصرف ویال ایمی‌پنم/سیلاستاتینimipenem vial

موارد مصرف ویال ایمی‌پنم/سیلاستاتینimipenem vial

موارد مصرف ویال ایمی‌پنم/سیلاستاتین
application imipenem vial
مشخصات ویال ایمی‌پنم/سیلاستاتین
نام دارو : ویال ایمی‌پنم
نام لاتین: Imipenem/cilastatin
نام تجاری: Primaxin, Tienam, Cilasafe
رده دارویی: آنتی بیوتیک
اشکال دارویی: ویال
فروش دارو: فقط با نسخه
Uses vial of imipenem / cilastatin
Specifications of vial imipenem / cilastatin
Drug name: Vial Imipenem
Latin name: Imipenem / cilastatin
Brand: Primaxin, Tienam, Cilasafe
Drug class: antibiotics
Dosage forms: vials
Selling medicine: with prescription only

قرص کلاریترومایسین چیست؟ clarithromycin

قرص کلاریترومایسین چیست؟ clarithromycin

قرص کلاریترومایسین چیست؟
indications sideeffects clarithromycin
مشخصات قرص کلاریترومایسین
نام دارو: کلاریترومایسین
نام لاتین: Clarithromycin
نام تجاری: Biaxin
رده دارویی: آنتی بیوتیک ماکرولید
اشکال دارویی: قرص
فروش دارو: بانسخه
What is Clarithromycin Pill?
Specifications of clarithromycin tablets
Drug name: Clarithromycin
Latin name: Clarithromycin
Brand: Biaxin
Drug category: Macrolide antibiotics
Dosage forms: tablets
Selling medicine: by version

موارد مصرف و منع مصرف کپسول کلوگزاسیلین dosage cloxacillin capsules

موارد مصرف و منع مصرف کپسول کلوگزاسیلین  dosage cloxacillin capsules

موارد مصرف و منع مصرف کپسول کلوگزاسیلین
dosage cloxacillin capsules
مشخصات کپسول کلوگزاسیلین
نام دارو: کلوگزاسیلین
نام لاتین: Cloxacillin
نام تجاری: Cloxapen
رده دارویی: پنی سیلین ها
اشکال دارویی: کپسول
فروش دارو: بانسخه
Indications and contraindications for cloxacillin capsules
Specifications of cloxacillin capsules
Drug name: Cloxacillin
Latin name: Cloxacillin
Brand: Cloxapen
Drug category: Penicillins
Dosage forms: capsules
Selling medicine: by version

همه چیز درباره ی قطره نیستاتین indications nystatin drops

همه چیز درباره ی قطره نیستاتین  indications nystatin drops

همه چیز درباره ی قطره نیستاتین
indications nystatin drops
مشخصات قطره نیستاتین
نام دارو : قطره نیستاتین
نام لاتین: Nystatin
نام تجاری: Mycostatin, Nilstat
رده دارویی: داروهای ضد قارچ
اشکال دارویی: قطره
فروش دارو: بانسخه
It’s not all about drops
Specifications of nystatin drops
Drug name: Nystatin drops
Latin name: Nystatin
Brand: Mycostatin, Nilstat
Drug category: Antifungal drugs
Dosage forms: drops
Selling medicine: by version

قرص پردنیزولون Prednisolone tablets

قرص پردنیزولون Prednisolone tablets

قرص پردنیزولون
Prednisolone tablets
مشخصات قرص پردنیزولون
نام دارو: قرص پردنیزولون
نام لاتین: Prednisolone
نام تجاری: ORAPRED, PEDIAPRED, PRELONE و…
رده دارویی: گلوکوکورتیکوئید
اشکال دارویی: قرص
فروش دارو: بانسخه
Prednisolone tablets
Specifications of prednisolone tablets
Drug name: Prednisolone tablets
Latin name: Prednisolone
Brand: ORAPRED, PEDIAPRED, PRELONE and …
Drug category: glucocorticoids
Dosage forms: tablets
Selling medicine: by version

همه چیز درباره قرص متوکلوپرامید Metoclopramide tablets

همه چیز درباره قرص متوکلوپرامید Metoclopramide tablets

مشخصات قرص متوکلوپرامید
Metoclopramide tablets
نام دارو: قرص متوکلوپرامید
نام لاتین: Metoclopramide
نام تجاری: رگلان
رده دارویی: داروهای گوارشی
اشکال دارویی: قرص
فروش دارو: بانسخه
Specifications of metoclopramide tablets
Metoclopramide tablets
Drug name: Metoclopramide tablets
Latin name: Metoclopramide
Brand: Raglan
Drug category: Gastrointestinal drugs
Dosage forms: tablets
Selling medicine: by version