ورزشی هایی که بیشتر از دویدن چربی می سوزانند exercises burn more fat

ورزشی هایی که بیشتر از دویدن چربی می سوزانند exercises burn more fat

ورزشی هایی که بیشتر از دویدن چربی می سوزانند exercises burn more fat
15 ورزرشی که بیشتر از دویدن چربی آب می کند
ورزشی که خیلی بیشتر از دو چربی میسوزاند
15. Varzarshi that melts more fat than running
برای کاهش وزن سریع و چربی سوزی فقط به سراغ دویدن نروید، ورزش هایی هستند که میزان کالری سوزی در آن ها خیلی بیشتر از دویدن است.
ورزشی که بیشتر از دویدن چربی می سوزانند
دویدن یکی از اولین تمریناتی است که به ذهن هر کسی که قصد کاهش وزن دارد، خطور می کند. به طور مثال؛ این یک روش موثر برای فردی با 70 کیلوگرم وزن است که اگر روزانه به مدت 30 دقیقه با سرعت 8 کیلومتر برساعت بدود، حدودا 298 کالری می سوزاند اما با این حال برخی از افراد با دویدن به این هدف نمی رسند، شاید به این دلیل که به زانو و مفصل شان فشار وارد می شود یا اینکه این کار خیلی زود خسته شان می کند.
در این قسمت از ورزش و سلامت فان طب تمریناتی معرفی شده اند که می توانند بیش از دویدن چربی سوزی کنند پس در ادامه همراه ما باشید.
15. Varzarshi that melts more fat than running
A sport that burns a lot more than two fats
For fast weight loss and fat burning, don’t just go running, there are exercises where calorie burning is much higher than running.
Sports that burn more fat than running
Running is one of the first exercises that comes to mind of anyone who wants to lose weight. For example, it’s an effective method for a person weighing 70 kilograms who burns about 298 calories a day if they run for 30 minutes at a speed of 8 kilometers per hour, but some people don’t reach that goal by running, perhaps because they’re pushed to their knees and joints, or it’s exhausting them very quickly.
In this part of the sport and health of the medicine, exercises are introduced that can burn more fat than running, so stay with us.