عالم برزخ در اعتقاد تشیع Purgatory

عالم  برزخ در اعتقاد تشیع Purgatory

عالم برزخ در اعتقاد تشیع
Purgatory in Shiite belief
purgatory shiite belief
عالم برزخ در اعتقاد تشیع به چه صورت است ؟
برزخ از جمله اصطلاحاتی است که در متون دینی اسلام به کار رفته است. این عنوان در علوم مختلفی چون عرفان، فلسفه و کلام کاربرد دارد. شاید بتوان گفت که این لغت، اول بار در قرآن کریم به کار رفته است (سوره الرحمن آیه 20؛ سوره فرقان آیه 53؛ سوره مؤمنون آیه 100).
purgatory shiite belief
What is the purgatory like in the Shiite belief?
Purgatory is one of the terms used in Islamic religious texts. This title is used in various sciences such as mysticism, philosophy and theology. Perhaps it can be said that this word was used for the first time in the Holy Quran (Surah Ar-Rahman verse 20; Surah Al-Furqan verse 53; Surah Al-Mu’minun verse 100).

تاثیر دادن خمس در دنیا و آخرت khums

تاثیر دادن خمس در دنیا و آخرت khums

پرداختن و نپرداختن خمس چه اثراتی در دنیا و آخرت دارد ؟ effects paying paying khums فواید پرداخت کردن خمس عواقب پرداخت نکردن خمس و اهمیت پرداخت خمس چیست ؟ خمس از واجبات و یکی از رکن های فروع دین در دین اسلام می باشد. پرداخت خمس، در صورت وجود شرایط آن، برای هر مسلمانی واجب است. در ادامه به فواید پرداخت خمس و اثرات نپرداختن خمس در دنیا و آخرت پرداخته ایم. What are the effects of paying or not paying khums in this world and the hereafter? Benefits…

فلسفه حجاب در نماز Hijab prayer

فلسفه حجاب در نماز Hijab prayer

فلسفه حجاب در نماز
philosophy hijab prayer
آیا می دانید فلسفه حجاب در نماز چیست ؟
فلسفه وجوب حجاب برای زنان، وجود تفاوت های فیزیکی و روحی میان زن و مرد می باشد. در حقیقت حجاب باعث تقویت شخصیت زنان شده و جایگاه آنان را در جامعه ارتقا می بخشد، طوریکه جامعه با بانوان محجبه بعنوان یک انسان شایسته و نمونه برخورد می کنند و با بانوان غیر محجبه برخورد می کنند.
Philosophy of Hijab in Prayer
philosophy hijab prayer
Do you know the philosophy of hijab in prayer?
The philosophy of the necessity of hijab for women is the existence of physical and mental differences between men and women. In fact, hijab strengthens the personality of women and promotes their position in society, so that society treats veiled women as a worthy and exemplary human being and treats non-veiled women.

اثر قضا شدن نماز در زندگی prayer

اثر قضا شدن نماز در زندگی prayer

اثر قضا شدن نماز در زندگی
consequences makingup missed prayers
نمازهای یومیه از واجبات و از حقوق خداوند می شد که هر فردی مکلف است که آن را در وقت معینی بخواند و در صورتی که از وقت آن گذشت، قضا شده است و باید قضای آن را به جای آورد. یکی از عواقب قضا شدن نماز، تنگ شدن رزق و روزی است.
The effect of making up prayer in life
The daily prayers were one of the duties and rights of God that every person is obliged to recite at a certain time, and if the time has passed, it has been made up and it must be made up. One of the consequences of making up the missed prayers is the shortage of sustenance.

خمس طلا و جواهرات what gold khums

خمس طلا و جواهرات what gold khums

خمس طلا و جواهرات
what gold khums
خمس یکی از اعمال واجب در دین اسلام می باشد، در اصل خمس یکی از اعمال فروع دین می باشد، که به پرداخت آن سفارش هایی شده است. خمس به بعضی از اموال و وسایل تعلق می گیرد که در آن به اصول پرداخت خمس طلا پرداخته ایم.
Khums on gold and jewelry
Khums is one of the obligatory acts in the religion of Islam. Khums is given to some property and equipment in which we have dealt with the principles of paying gold khums.

همه چیز درباره زکات طلا what zakat gold

همه چیز درباره زکات طلا what zakat gold

همه چیز درباره زکات طلا
what zakat gold
زکات یکی از اعمال واجب در دین اسلام است که بسیار اهمیت دارد. زکات به همه ی اموال و … تعلق نمی گیرد. یکی از این اموال طلا است که البته باید به حدی برسد که زکات به آن تعلق بگیرد. در ادامه با نحوه ی پرداخت زکات طلا را آورده ایم.
Everything about gold zakat
Zakat is one of the obligatory acts in Islam which is very important. Zakat does not apply to all property and so on. One of these properties is gold, which, of course, must be enough to pay zakat. Here is how to pay Zakat on gold.