احادیث درباره تیراندازی از ائمه Shooting

احادیث درباره تیراندازی از ائمه Shooting

احادیث درباره تیراندازی از ائمه
hadiths about shooting
احادیث ائمه درباره تیراندازی
احادیثی از ائمه درباره تیراندازی
به بعضی از ورزش ها در دین اسلام سفارش شده است. این ورزش ها شامل شنا و تیراندازی و سوارکاری می باشد. برای این ورزش ها احادیث بسیاری آورده شده است که در این مطلب قصد داریم احادیث درباره تیراندازی را بگوییم.
Hadiths about shooting at imams
Imams’ hadiths about shooting
Hadiths of Imams about shooting
It is recommended for some sports in Islam. These sports include swimming, shooting and horseback riding. There are many hadiths for these sports, and in this article we are going to tell the hadiths about shooting.

حدیث ثواب مراقبت و پرستاری از بیمار

حدیث ثواب مراقبت و پرستاری از بیمار

احادیث ثواب پرستاری از بیمار
hadiths reward nursing
پرستاری، به معنای کمک به رفع نیازهای جسمی و روانی بیمار است، پرستاری در اسلام از شروع جنگ های اولیه در صدر اسلام در میادین جنگ ها آغاز شد و تاریخ هزار ساله دارد. از همان زمان ائمه معصوم، احادیث ثواب پرستاری از بیمار را آورده اند.
Hadiths of the reward of nursing the patient
hadiths reward nursing
Nursing means helping to meet the physical and mental needs of the sick. Nursing in Islam started from the beginning of the first wars in the beginning of Islam on the battlefields and has a history of a thousand years. Since then, the infallible Imams have narrated the reward of nursing the patient.

احادیث و روایات درباره خودبینی selfishness

احادیث و روایات درباره خودبینی selfishness

احادیث و روایات درباره خودبینی
hadiths about selfishness
خودبینی و تکبر از صفاتی است که خداوند و ائمه به نهی از آن ها اشاره کرده است. در این مقاله به احادیث درباره خودبینی اشاره کرده ایم.
Hadiths and narrations about selfishness
Selfishness and arrogance are among the attributes that God and the Imams have pointed out to forbid. In this article, we have referred to the hadiths about selfishness.

آیات و حدیث هایی درباره مسخره کردن دیگران

آیات و حدیث هایی درباره مسخره کردن دیگران

آیات و احادیث درباره مسخره کردن دیگران
hadiths about mocking
احادیث در خصوص مسخره کردن دیگران
کسی که مومنی را مورد تمسخر قرار دهد، به خاطر ارج و عزت مومن نزد خداوند همانند این است که ذات باری تعالی را مورد طعن قرار داده باشد.
Verses and hadiths about making fun of others
hadiths about mocking
Hadiths about making fun of others
Whoever ridicules a believer for the sake of the believer’s honor and dignity before God is like mocking the essence of transcendence.

حدیث درباره قانون جذب

حدیث درباره قانون جذب

احادیث درباره قانون جذب
hadiths law attraction
حدیث از بزرگان درباره قانون جذب
همه ی افراد تا کنون قانون جذب را شنیده اند و خیلی از شماها به آن رسیده اید. باید بدانید قانون جذب کاملا درست است هم از نظر اسلام که در آیه های قرآن و احادیثی که در آن ها درباره قانون جذب اشاره شده است و هم از نظر علمی بسیار گفته شده است. در ادامه به تعدادی از احادیث درباره قانون جذب اشاره کرده ایم.
Hadiths about the law of attraction
hadiths law attraction
A hadith from the elders about the law of attraction
Everyone has heard of the law of attraction, and many of you have. You should know that the law of attraction is completely correct both from the point of view of Islam, which is mentioned a lot in the verses of the Qur’an and the hadiths that mention the law of attraction, and also from the scientific point of view. In the following, we have mentioned a number of hadiths about the law of attraction.

درباره خواص زیتون و روغن زیتون چه می دانید؟احادیث ائمه اطهار Properties of olives

درباره خواص زیتون و روغن زیتون چه می دانید؟احادیث ائمه اطهار Properties of olives

درباره خواص زیتون و روغن زیتون چه می دانید؟احادیث ائمه اطهار Properties of olives زیتون،دارای خواص دارویی و ارزش غذایی بالایی است زیتون میوه ای است که خداوند در شش آیه از قرآن از آن نام برده است و به آن قسم یاد می کند.