احادیث درباره عیب جویی

احادیث درباره عیب جویی,hadiths reproach,Hadiths about fault finding,احادیث درباره عیب جویی, احادیثی از ائمه درباره ی عیب جویی, حدیث هایی از ائمه درباره ی عیب جویی,احادیث درباره عیب جویی,

احادیث درباره عیب جویی
hadiths reproach
حدیث درباره عیب جویی
احادیثی از ائمه درباره عیب جویی
یکی از رفتارهایی که دین اسلام، مسلمانان را از انجام آن باز داشته است، عیب جویی است. اسلام نه تنها فرد را از عیب جویی باز می دارد بلکه به عیب پوشی توصیه می کند. احادیث فراوانی درباره عیب جویی از ائمه آورده شده است که در ادامه به آن می پردازیم.
Hadiths about fault finding
Hadith about fault finding
Hadiths of Imams about fault finding
One of the behaviors that Islam has prevented Muslims from doing is fault finding. Islam not only forbids one from finding fault, but also advises one to forgive. There are many hadiths about finding fault with the Imams, which we will discuss below.

خواص خرما در روایات اهل بیت (ع)

خواص خرما در روایات اهل بیت (ع),benefits dates narrations,فواید خرما در روایات اهل بیت (ع), فواید خرما از نظر روایات, فایده های خرما در روایات,فواید خرما در روایات اهل بیت (ع),خرما و روزه,

فواید خرما در روایات اهل بیت (ع)
benefits dates narrations
خواص خرما در سخنان اهل بیت (ع)
احادیث اهل بیت (ع) درباره ی فواید خرما
خرما، دارای خواص بسیاری است و یکی از میوه هایی است که در قرآن به آن اشاره شده است. همچینین اهل بیت شما را به خوردن خرما سفارش کرده اند. در ادامه به فواید خرما در روایات اهل بیت (ع) اشاره کرده ایم.
The benefits of dates in the narrations of Ahl al-Bayt (AS)
Properties of dates in the words of Ahl al-Bayt (AS)
Hadiths of Ahl al-Bayt (AS) about the benefits of dates
Dates have many properties and are one of the fruits mentioned in the Qur’an. The Ahl al-Bayt have also ordered you to eat dates. In the following, we have mentioned the benefits of dates in the narrations of Ahl al-Bayt (AS).

احادیث درباره شفاعت intercession

احادیث درباره شفاعت, احادیثی درباره شفاعت, آشنایی با احادیثی درباره شفاعت ,احادیث درباره شفاعت,hadiths about intercession,

احادیث درباره شفاعت
hadiths about intercession
در قرآن به آیاتی درباره ی شفاعت اشاره شده است. پیامبر اکرم (ص) و ائمه در مورد شفاعت سخنان بسیاری آورده اند و آن را به صورت یک اصل مسلم اسلامی که دارای حدود و شرائطی می باشد بیان کر‌ده اند. در ادامه به نمونه هایی از احادیث درباره شفاعت اشاره می کنیم.
Hadiths about intercession
There are verses in the Qur’an about intercession. The Holy Prophet (PBUH) and the Imams have said many things about intercession and have expressed it as an indisputable Islamic principle that has limits and conditions. Here are some examples of hadiths about intercession.

چند حدیث درباره زیارت امام حسین (ع)

چند حدیث درباره زیارت امام حسین (ع)

چند حدیث درباره زیارت امام حسین (ع)
hadiths pilgrimage imam hussein
زیارت امام حسین (ع)
احادیثی از ائمه درباره زیارت امام حسین (ع)
زیارت امام حسین (ع) از برترین زیارت ها است که برای آن پاداش های فراوانی آورده شده است. در ادامه چندین حدیث درباره زیارت امام حسین (ع) آورده ایم.
Aliquot hadithes de peregrinatione Imam Hussein (AS)
hadiths peregrinationem imam hussein
Peregrinatio Imam Hussein (AS)
Hadiths Imams de peregrinatione Imam Hussein.
Peregrinatio Imam Hussein (AS) una est ex optimis peregrinationibus ad quas multa praemia allata sunt. Hic sunt aliquot hadiths de peregrinatione Imam Hussein (AS).

احادیث درباره تیراندازی از ائمه Shooting

احادیث درباره تیراندازی از ائمه Shooting

احادیث درباره تیراندازی از ائمه
hadiths about shooting
احادیث ائمه درباره تیراندازی
احادیثی از ائمه درباره تیراندازی
به بعضی از ورزش ها در دین اسلام سفارش شده است. این ورزش ها شامل شنا و تیراندازی و سوارکاری می باشد. برای این ورزش ها احادیث بسیاری آورده شده است که در این مطلب قصد داریم احادیث درباره تیراندازی را بگوییم.
Hadiths about shooting at imams
Imams’ hadiths about shooting
Hadiths of Imams about shooting
It is recommended for some sports in Islam. These sports include swimming, shooting and horseback riding. There are many hadiths for these sports, and in this article we are going to tell the hadiths about shooting.

حدیث ثواب مراقبت و پرستاری از بیمار

حدیث ثواب مراقبت و پرستاری از بیمار

احادیث ثواب پرستاری از بیمار
hadiths reward nursing
پرستاری، به معنای کمک به رفع نیازهای جسمی و روانی بیمار است، پرستاری در اسلام از شروع جنگ های اولیه در صدر اسلام در میادین جنگ ها آغاز شد و تاریخ هزار ساله دارد. از همان زمان ائمه معصوم، احادیث ثواب پرستاری از بیمار را آورده اند.
Hadiths of the reward of nursing the patient
hadiths reward nursing
Nursing means helping to meet the physical and mental needs of the sick. Nursing in Islam started from the beginning of the first wars in the beginning of Islam on the battlefields and has a history of a thousand years. Since then, the infallible Imams have narrated the reward of nursing the patient.

احادیث و روایات درباره خودبینی selfishness

احادیث و روایات درباره خودبینی selfishness

احادیث و روایات درباره خودبینی
hadiths about selfishness
خودبینی و تکبر از صفاتی است که خداوند و ائمه به نهی از آن ها اشاره کرده است. در این مقاله به احادیث درباره خودبینی اشاره کرده ایم.
Hadiths and narrations about selfishness
Selfishness and arrogance are among the attributes that God and the Imams have pointed out to forbid. In this article, we have referred to the hadiths about selfishness.

آیات و حدیث هایی درباره مسخره کردن دیگران

آیات و حدیث هایی درباره مسخره کردن دیگران

آیات و احادیث درباره مسخره کردن دیگران
hadiths about mocking
احادیث در خصوص مسخره کردن دیگران
کسی که مومنی را مورد تمسخر قرار دهد، به خاطر ارج و عزت مومن نزد خداوند همانند این است که ذات باری تعالی را مورد طعن قرار داده باشد.
Verses and hadiths about making fun of others
hadiths about mocking
Hadiths about making fun of others
Whoever ridicules a believer for the sake of the believer’s honor and dignity before God is like mocking the essence of transcendence.

حدیث درباره قانون جذب

حدیث درباره قانون جذب

احادیث درباره قانون جذب
hadiths law attraction
حدیث از بزرگان درباره قانون جذب
همه ی افراد تا کنون قانون جذب را شنیده اند و خیلی از شماها به آن رسیده اید. باید بدانید قانون جذب کاملا درست است هم از نظر اسلام که در آیه های قرآن و احادیثی که در آن ها درباره قانون جذب اشاره شده است و هم از نظر علمی بسیار گفته شده است. در ادامه به تعدادی از احادیث درباره قانون جذب اشاره کرده ایم.
Hadiths about the law of attraction
hadiths law attraction
A hadith from the elders about the law of attraction
Everyone has heard of the law of attraction, and many of you have. You should know that the law of attraction is completely correct both from the point of view of Islam, which is mentioned a lot in the verses of the Qur’an and the hadiths that mention the law of attraction, and also from the scientific point of view. In the following, we have mentioned a number of hadiths about the law of attraction.