احکام شرعی ژلیش ناخن nail polish

احکام شرعی ژلیش ناخن nail polish

حکم ژلیش ناخن چیست؟
judgment nail polish
ژلیش ناخن همان کاشت ناخن می باشد که استفاده از آن برای شما احکامی دارد. احکام ژلیش ناخن مانند لاک ناخن می باشد. در این مطلب قصد داریم شما را با احکام ژلیش ناخن آشنا کنیم.
What is the ruling on nail polish?
Nail gel is the same as nail implants, the use of which has rules for you. The rules of nail polish are like nail polish. In this article, we want to acquaint you with the rules of nail polish.

خواندن نماز با مانتو چه حکمی دارد ؟ ruling praying manto

خواندن نماز با مانتو چه حکمی دارد ؟ ruling praying manto

خواندن نماز با مانتو چه حکمی دارد ؟
ruling praying manto
لباس نمازگزار باید شرایط خاصی داشته باشد، همچنین حجاب زنان در نماز هم شرایطی دارد. که باید آن را رعایت کرد، در غیر این صورت نماز باطل می شود. اما برای همه پیش می آید که آیا خواندن نماز با مانتو اشکال دارد؟ در ادامه به آن می پردازیم با ما همراه باشید.
What is the ruling on praying with a mantle?
The dress of the worshiper must have special conditions, and the hijab of women in prayer also has certain conditions. Which must be observed, otherwise the prayer will be void. But it happens to everyone that it is wrong to pray with a mantle? We will deal with it in the following. Join us.

همه چیز درباره احکام قبله در هر شرایط Qibla Rules

همه چیز درباره احکام قبله در هر شرایط Qibla Rules

احکام قبله در هر شرایط چیست؟
qibla rules
همه چیز درباره احکام قبله
قبله مکانی است که همه ی مسلمانان به آن سمت نماز می خوانند. قبله هم مانند دیگر شرایط نمار خواندن احکامی دارد، که در ادامه به احکام قبله می پردازیم.
What are the rules of Qibla in any situation?
Everything about the rules of Qibla
The qibla is the place where all Muslims pray. The qibla, like other conditions for reading the nimar, has rulings, which we will discuss in the following.

شرایط مکان نمازگزار به چه صورت باید باشد؟

شرایط مکان نمازگزار به چه صورت باید باشد؟

شرایط مکان نمازگزار به چه صورت باید باشد؟
conditions place worship
شرایط مکان نمازگزار چیست؟
مکان نمازگزار به معنای جایی که نمازگزار در آن نماز می خواند. مکان نمازخواندن شرایطی دارد و در هر مکانی نمی توانید نماز را به جا بیاورید.
What should be the conditions of the place of worship?
conditions place worship
What are the conditions of the place of worship?
The place of worship means the place where the worshiper prays. The place of prayer has conditions and you can not pray in any place.

حکم خوردن خلط و ترشحات بینی چیست؟

احکام خوردن ترشحات بینی
eating nasa discharge
آیا خوردن ترشحات بینی حرام است؟
ترشحات بینی اگر بیرون نیامده باشد جزء داخل بدن محسوب می شود و اگر بیرون بیاید و جزء خبائث به حساب می آید و خوردن آن حرام است. در ادامه توضیح داده ایم که خوردن ترشحات بینی چه حکمی دارد.
Rulings on eating nasal secretions
eating nasa discharge
Is it haram to eat nasal discharge?
Nasal discharge is considered a part of the body if it does not come out, and if it comes out, it is considered a bad part and eating it is forbidden. In the following, we have explained what is the ruling on eating nasal secretions.

حکم وضو گرفتن با آب دریا rules ablution sea water

حکم وضو گرفتن با آب دریا rules ablution sea water

حکم وضو گرفتن با آب دریا
rules ablution sea water
یکی از شرایط نماز، وضو گرفتن است و یکی از شرایط صحیح بودن وضو، پاک و مطلق بودن آب وضو می باشد. آب وضو، نباید از موادی گرفته شوند و یا با موادی مخلوط شوند زیرا این دیگر مطلق نیست و مضاف است. اما می خواهید بدانید با وجود املاح و نمک در آب دریا وضو گرفتن با آن صحیح است یا خیر. پس با ما همراه باشید تا با احکام وضو با آب دریا آشنا شوید.
The ruling on performing ablution with sea water
One of the conditions of prayer is performing ablution, and one of the conditions for the correctness of ablution is the purity and absoluteness of the water of ablution. Ablution water should not be taken from substances or mixed with substances because it is no longer absolute and is added. But you want to know whether it is correct to perform ablution with sea salts or not. So join us to get acquainted with the rules of ablution with sea water.

حکم جدا خوابیدن زن و شوهر چیست؟

حکم شرعی جدا خوابیدن زن و شوهر چیست ؟
couple sleeping separately
احکام شرعی جدا خوابیدن زن و شوهر
اتاق خواب محل بسیار مهمی برای رابطه جنسی زن و شوهر است بنابراین زن و شوهر نباید به علت های مختلف مانند خروپف همسر، ترس کودک و حتی اجبار برای خوابیدن در کنار او و… از هم جدا بخوابند. آنها می توانند مشکلات خود را حل کنند و هرگز به خاطر وجود مشکلات حق جدا کردن اتاق خواب را ندارند.
What is the religious ruling on a couple sleeping separately?
couple sleeping separately
Sharia rules for a couple to sleep separately
The bedroom is a very important place for a couple to have sex, so the couple should not sleep separately for various reasons, such as the wife snoring, the child being afraid, and even being forced to sleep next to her. They can solve their problems and never have the right to separate the bedroom because of problems.

احکام شرعی اجاره خانه و منزل

احکام شرعی اجاره خانه و منزل

احکام شرعی اجاره منزل و خانه
sharia rules renting house
احکام رهن و اجاره خانه از نظر اسلام
رهن بنگاهی، نوعی پول قرض دادن مستاجربه موجر است. درحالی که رهن فقهی، حالت گرو وضمانت دارد. برای این که بهترماهیت رهن فقهی را دریابیم، لازم است به احکام رهن توجه کنیم. پس با ما همراه باشید تا با احکام شرعی اجاره خانه آشنا شوید.
Sharia rules for renting a house
sharia rules renting house
Mortgage and rental rules from the Islamic point of view
A corporate mortgage is a form of lending money to an experienced landlord. While the jurisprudential mortgage has a state of guarantee. In order to better understand the nature of jurisprudential mortgage, it is necessary to pay attention to the rules of mortgage. So join us to get acquainted with the sharia rules of renting a house.

استمتاع چیست؟ و چه حکمی دارد؟

استمتاع چیست؟ و چه حکمی دارد

استمتاع چیست؟ و چه حکمی دارد؟
what enjoyment
احکام استمتاع
استمتاع به معنی لذت جنسی بردن است. استمتاع هم راه مشروع و هم راه نامشروع می تواند باشد. استمتاع با آمیزش، نگاه کردن، بوسیدن، لمس نمودن و مانند این ها است.
What is enjoyment? And what is the ruling?
what enjoyment
The rules of enjoyment
Pleasure means sexual pleasure. Enjoyment can be both legitimate and illegitimate. Pleasure is through intercourse, looking, kissing, touching and the like.

پرداخت کردن بدهی مرده بعد از مرگش به عهده ی چه کسی است ؟

احکام پرداخت کردن بدهی مرده بعد از مرگش
debt died after death
پس از مرگ یک فرد، وراث حق تقسیم مال را ندارند مگر این که به وصیت میت عمل کند و اگر میت به شخصی بدهکار باشد باید بدهی او پرداخت شود. در ادامه به نحوه ی پرداخت بدهی متوفی می پردازیم.
Sentences to pay the debt of the deceased after his death
debt died after death
After the death of a person, the heirs do not have the right to divide the property unless he follows the will of the deceased and if the deceased owes a person, his debt must be paid. Here’s how to pay off a deceased person’s debt.