حکم ازدواج مسلمان با بهایی

حکم ازدواج مسلمان با بهایی

احکام ازدواج مسلمان با بهایی چیست؟
rulings muslim bahai marriage
همه چیز درباره احکام ازدواج مسلمان با بهایی
ازدواج مسلمان با بهایی چه حکمی دارد؟
طبق نظر اکثر فقها و مراجع، تمامی پیروان فرقه ضاله بهائیت، محکوم به نجاست بوده و در صورت تماس آنها با چيزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است. در ادامه این مقاله شما را با احکام ازدواج مسلمان با بهایی آشنا می کنیم.
What are the rules for marrying a Muslim to a Baha’i?
Everything about the rulings of Muslim marriage with a Baha’i
What is the ruling on a Muslim marrying a Baha’i?
According to most jurists and authorities, all followers of the errant Baha’i sect are condemned to impurity, and if they come in contact with anything, it is obligatory for them to observe the issues of purity in relation to matters that are conditional on purity. In the continuation of this article, we will acquaint you with the rules of Muslim marriage with a Baha’i.

همه چیز درباره غسل جنابت

همه چیز درباره غسل,the ghusl,واجب شدن غسل جنابت,غسل جنابت چه زمانی واجب می شود,غسل جنابت,آموزش غسل جنابت,روش صحیح و درست غسل جنابت,

غسل جنابت چه مواقعی بر انسان واجب میشود؟
the ghusl
غسل جنابت چه زمانی و در چه صورتی بر زن واجب می شود؟
غسل جنابت در افراد در مواقع خاصی واجب می شود که فرد در صورت رابطه جنسی و خروج منی از خود باید غسل را انجام دهد.
When is janabah ghusl obligatory on human beings?
When and in what form does janabah ghusl become obligatory on a woman?
Janabat ghusl is obligatory in people in certain cases that a person must perform ghusl in case of sexual intercourse and ejaculation.

کدام نمازها بر انسانها واجب است؟

کدام نمازها بر انسانها واجب است؟,obligatory prayers,نمازهای یومیه یا روزانه,نماز آیات,نماز میت,نماز طواف,نمازهای قضای پدر,نماز نذر و اجاره,نماز های واجب کدامند,خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است,نماز,نماز واجب,6 نماز واجب,

نمازهایی که بر انسان واجب است
obligatory prayers
خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است
در دین اسلام شش نماز بر انسان بالغ واجب است که می توانید آن ها را در زیر ببینید.
Prayers that are obligatory on human beings
It is obligatory for an adult to offer six prayers
In Islam, six prayers are obligatory on an adult, which you can see below.

حکم خیانت زن به مرد چیست؟

حکم خیانت زن به مرد چیست؟,خیانت,خیانت جنسی,خيانت زن,خيانت زن به مرد,sentence treason,

خیانت زن به مرد چه حکمی دارد؟
sentence treason
خیانت زن به مرد، صورت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد; مانند: خیانت اقتصادی و مالی‌; یعنی زن در غیاب مرد، بی‌اذن او در اموال مرد تصرف کند و در جایی که مرد رضایت ندارد، مصرف نماید و بعداً به مرد نگوید، و خیانت عرضی و آبرویی‌; یعنی زن اسرار مرد را افشا نماید و او را نزد دیگران بی‌آبرود کند. یکی از خیانت‌های زن به مرد این است که با مرد اجنبی رابطة نامشروع داشته باشد. اگر این رابطة نامشروع با چهار شاهد عادل و دیگر شرایط آن ثابت شود، حکم زنا بر زن جاری می‌شود.
What is the ruling on a woman betraying a man?
sentence treason
Betrayal of a woman to a man can take many forms; Such as: economic and financial betrayal; That is, the woman, in the absence of the man, takes possession of the man’s property without his permission, and consumes it where the man is not satisfied, and does not tell the man later, and transcendental betrayal and reputation; That is, the woman reveals the man’s secrets and discredits him in front of others. One of the betrayals of a woman to a man is to have an illicit relationship with a foreign man. If this illegitimate relationship is proven with four just witnesses and other conditions, the sentence of adultery will be imposed on the woman.

حکم شرعی ازدواج اجباری چیست؟

حکم شرعی ازدواج اجباری چیست؟,حکم شرعی ازدواج اجباری, احکام شرعی ازدواج اجباری, درباره ازدواج اجباری ,حکم شرعی ازدواج اجباری,ازدواج زوری,ازدواج اجباری چه حکمی دارد؟,ازدواج اجباری از نظر شرعی,ازدواج حرام,sharia ruling forced marriage,

حکم شرعی ازدواج اجباری
sharia ruling forced marriage
ازدواج اجباری چیست ؟
آشنایی با احکام شرعی ازدواج اجباری
در زمان های قدیم بین مردم شهرها، روستاها و … دختران را به ازدواج مجبور می کردند. خوشبختانه این رسم از بین رفته است. فقط در بین افراد کمی وجود دارد. در ادامه قصد داریم شما را با حکم شرعی ازدواج اجباری آشنا کنیم.
Sharia ruling on forced marriage
What is forced marriage?
Familiarity with the Shari’a rules of forced marriage
In ancient times, girls were forced to marry among the people of cities, villages, etc. Fortunately, this custom has disappeared. There are only a few among the people. In the following, we want to acquaint you with the Shari’a ruling on forced marriage.

چند سوال درباره قبله Qibla

قبله Qibla,قبله,احکام قبله,جهت یابی قبله,Qibla Kabba,کعبه,خانه خدا,قبله عربستان,احکام و مسائل قبله,

چند مسئله در مورد قبله !
Qibla Kabba
issues about man
سوال 1: كسی كه در مكه است قبله او چگونه است؟ و اگر كسی از راه دور می‌خواهد عبادت نماید قبله او چگونه است؟
جواب: خانه كعبه كه در مكّه معظمه است، قبله می‌باشد، و كسانی كه ساكن مكه هستند یا در مكه عبادت می‌كنند باید روبروی آن نماز بخوانند، ولی كسی كه دور است اگر طوری بایستد كه بگویند رو به قبله نماز می‌خواند كافی است.
A few questions about the qibla!
Question 1: What is the qibla of a person who is in Mecca? And if someone wants to worship from a distance, what is his qibla like?
Answer: The house of the Kaaba, which is in Mecca, is the qibla, and those who live in Mecca or worship in Mecca should pray in front of it, but it is enough for someone who is far away to say that he is praying towards the qibla.

حکم استمنا(خودارضایی) برای آزمایش اسپرم چیست؟

حکم استمنا(خودارضایی) برای آزمایش اسپرم چیست؟,حكم استمنا برای آزمایش اسپرم, احكام استمنا برای آزمایش اسپرم, نظر مراجع و احكام استمنا برای آزمایش اسپرم ,حكم استمنا برای آزمایش اسپرم,آزمایش اسپرم,اسپرم مردانه,اسپرم زنانه,درمان نازایی,حکم شرعی استمنا یا خودارضایی یا جلغ,masturbation order sperm testing,Masturbation rules for sperm testing,

حكم استمنا برای آزمایش اسپرم
masturbation order sperm testing
احکام خود ارضایی برای آزمایش اسپرم
نظر مراجع و احكام استمنا برای آزمایش اسپرم
استمنا به معنای خودارضایی می باشد. همانطور که می دانید استمنا در دین اسلام عملی حرام است و جزء گناهان کبیره به حساب می آید و انجام آن اصلا جایز نیست. اما برای خیلی ها سوال است که در بعضی مواقع و برای بعضی افراد که می خواهند آزمایش اسپرم بدهند و باید عمل استمنا را انجام بدهند چه حکمی دارد که در ادامه به احکام استمنا برای آزمایش اسپرم می پردازیم.
Masturbation order for sperm testing
The opinion of the authorities and the rules of masturbation for sperm testing
Masturbation means masturbation. As you know, masturbation is forbidden in Islam and is considered one of the major sins and it is not permissible to do it at all. But for many, the question is what sometimes and for some people who want to have a sperm test and have to have masturbation, what is the ruling that we will discuss the rules of masturbation to test sperm.

حکم شاباش دادن در عروسی چیست؟

احکام شاباش عروسی, احکام شرعی شاباش عروسی, شاباش عروسی ,احکام شاباش عروسی,happy wedding rulings,شاباش در عروسی,حکم پول پاشیدن در عروسی,حکم هدیه شاباش در عروسی چگونه است؟,حکم شاباش عروسی از نظر مراجع,احکام شاباش عروسی چیست ؟,حکم شاباش دادن در عروسی چیست؟,

احکام شاباش عروسی
happy wedding rulings
احکام شاباش عروسی چیست ؟
حکم شاباش عروسی از نظر مراجع
آیا می دانستید احکام شاباش عروسی چیست؟ شاباش همان پولی است که به عنوان هدیه به عروس و داماد داده می شود. پس با ما همراه باشید تا احکام و نظر مراجع را درباره ی شاباش عروسی بدانید.
What are the rules of a wedding party?
Judgment of the wedding applause from the point of view of the authorities
Did you know what the rules of a happy wedding are? Shabash is the same money that is given as a gift to the bride and groom. So join us to know the rulings and opinions of the authorities about wedding merriment.

احکام نمازهای مستحبی چگونه است؟

prayers ordinances recommended,نماز,نماز مستحبی,انواع نمازهای مستخبی,احكام نمازهای مستحبی, نمازهای مستحبی, نماز, نماز خواندن,احکام نمازهای مستحبی چگونه است؟,

احکام نمازهای مستحبی
prayers ordinances recommended
تمام نمازهای مستحبی به صورت دو رکعتی خوانده می شوند، مگر نماز وتر در نافله شب، که یک رکعت است، و نماز اعرابی، که به صورت یک دو رکعتی و دو چهار رکعتی خوانده می شود.
The rules of recommended prayers
prayers ordinances recommended
All the recommended prayers are recited in two rak’ats, except the chord prayer in the night supererogatory, which is one rak’at, and the Arabic prayer, which is recited in one or two rak’ats and two or four rak’ats.

احکام شرعی ژلیش ناخن nail polish

احکام شرعی ژلیش ناخن nail polish

حکم ژلیش ناخن چیست؟
judgment nail polish
ژلیش ناخن همان کاشت ناخن می باشد که استفاده از آن برای شما احکامی دارد. احکام ژلیش ناخن مانند لاک ناخن می باشد. در این مطلب قصد داریم شما را با احکام ژلیش ناخن آشنا کنیم.
What is the ruling on nail polish?
Nail gel is the same as nail implants, the use of which has rules for you. The rules of nail polish are like nail polish. In this article, we want to acquaint you with the rules of nail polish.