روش های حل مشکل جنین عرضی در شکم transverse fetus

روش های حل مشکل جنین عرضی در شکم transverse fetus

جنین عرضی چیست و روش های حل مشکل جنین عرضی در شکم
transverse fetus
جنین در طول بارداری در رحم می چرخد و در نهایت سر جنین رو به پایین و روبروی دهانه رحم قرار گرفته و آماده تولد می شود، در مواد نادر ممکن است جنین درست نچرخیده و به حالت عرضی قرار گرفته سرش به سمت پهلو باشد که تنها راه ممکن برای زایمان در چنین موارد ، جراحی سزارین خواهد بود.
What is a transverse fetus and how to solve the problem of a transverse fetus in the abdomen
During pregnancy, the fetus rotates in the uterus, and finally the fetal head is placed down and in front of the cervix and is ready for birth. Cesarean section may be needed for delivery in such cases.

میزان قند خون نرمال بارداری چند است؟pregnancy normal sugar

میزان قند خون نرمال بارداری چند است؟pregnancy normal sugar

میزان قند نرمال بارداری چند است؟ عوارض قند خون بالا در بارداری
pregnancy normal sugar
حفظ سطح طبیعی گلوکز خون در بارداری برای سلامت جنین ضروری است، بنابراین باید از نرمال بودن قند خون در بارداری مطمئن باشید. اگر میخواهید بدانید قند نرمال در بارداری چند است ، با ما همراه شوید.
What is the normal sugar content of pregnancy? Complications of high blood sugar in pregnancy
Maintaining normal blood glucose levels during pregnancy is essential for the health of the fetus, so you need to make sure your blood sugar is normal during pregnancy. If you want to know how much normal sugar is in pregnancy, join us.

زمان تشکیل قلب جنین و غذاهای مفید برای تشکیل قلب جنین fetal heart development

زمان تشکیل قلب جنین و غذاهای مفید برای تشکیل قلب جنین fetal heart development

زمان تشکیل قلب جنین و غذاهای مفید برای تشکیل قلب جنین
fetal heart development
تشکیل قلب جنین یکی از مهم ترین فرآیندهای سلامت و رشد جنین است، اگر میخواهید بدانید قلب جنین در چند هفتگی تشکیل می شود و چه زمانی میتوانید صدای قلب جنین را بشنوید با ما همراه شوید.
Fetal heart formation time and useful foods for fetal heart formation
Fetal heart formation is one of the most important processes of fetal health and growth. If you want to know how the fetal heart is formed in a few weeks and when you can hear the sound of the fetal heart, join us.

شرایط و نحوه جمع آوری نمونه سمن برای تست باروری مردان collecting semen samples

شرایط و نحوه جمع آوری نمونه سمن برای تست باروری مردان collecting semen samples

شرایط و نحوه جمع آوری نمونه سمن برای تست باروری مردان
collecting semen samples
جمع آوری نمونه سمن یا اسپرم اولین آزمایش برای تشخیص علت ناباروری است که میزان تراکم اسپرم در مایع منی ، سرعت حرکت اسپرم و سلامت ظاهری اسپرم را مشخص می کند.
Conditions and method of collecting semen samples for male fertility testing
Sample or semen sample collection is the first test to determine the cause of infertility, which determines the level of sperm density in the semen, the speed of sperm movement, and the apparent health of the sperm.

زایمان در آب Water birth

زایمان در آب Water birth

زایمان در آب
accouchement water
موفق‌ترین روش زایمان در آب است
از موفق‌ترین روش‌های زایمان طبیعی، زایمان در آب است که به عنوان یک روش غیرتهاجمی و غیردارویی و طبیعی همراه با کاهش چشمگیر درد زایمان مطرح است. اثر بی‌وزنی آب باعث ایجاد فشار یکسان بر تمام اعضای بدن و کاهش انرژی از دست رفته می‌شود.
water acquisition
Water birth
The most successful method is water delivery
One of the most successful methods of natural childbirth is water delivery, which is considered as a non-invasive, non-pharmacological and natural method with a significant reduction in labor pain. The effect of water weightlessness puts equal pressure on all parts of the body and reduces energy lost.

هفته بیست و هشتم بارداری Pregnancy

هفته بیست و هشتم بارداری Pregnancy

هفته بیست و هشتم باداری
twenty eighth week pregnancy
وضعیت جنین در هفته بیست و هشتم بارداری
ماه سوم بارداری. باور کردنی نیست شما 7 ماه را پشت سر گذاشته‌اید. زمان کمی نیست. شما دیگر حرفه ای شده اید اگر چه گاهی عصبی و کلافه می شوید و دوست دارید این فیلمبرداری 9 ماهه را به پایان برسانید، اما یادتان باشد که هنوز دو ماه باقی مانده و باید برای مابقی نقشی که ایفا می‌کنید، آماده باشید. بیخودی نیست که هفته‌های این 9 ماه را مهم اعلام کرده‌اند. شما در هر هفته از بارداری با شیوه جدیدی از زندگی رو به رو می‌شوید.
Twenty-eighth week of pregnancy
Fetal condition in the 28th week of pregnancy
Third month of pregnancy. It is unbelievable that you have passed 7 months. Not a little time. You have become a professional, although sometimes you get nervous and want to finish this 9-month filming, but remember that there are still two months left and you have to be ready for the rest of the role you are playing. It is no coincidence that the weeks of these 9 months have been declared important. Every week of pregnancy you face a new way of life.

هفته سی و نهم بارداری Pregnancy

هفته سی و نهم بارداری Pregnancy

هفته سی و نهم بارداری
thirty nine weeks pregnant
هفته 39 بارداری
وضعیت جنین در هفته سی و نهم بارداری
بفرمایید تمام شد. فقط یک هفته دیگر تا مادر شدن شما باقی مانده است. درست است این سی و نه هفته هم شما مادر بوده اید اما فقط یک هفته دیگر باقی مانده تا یک مادر واقعی شوید. این روزها دردهای ناگهانی دارید. کمر درد و زیر دل درد امانتان را بریده. اما فقط همین یک هفته مانده. همین یک هفته یعنی فقط چند روز ناقابل. دلتان می خواهد بدانید جنینتان در این روزهای آخر به چه شکل و قیافه است؟ پس بهتر است بروید و ادامه مطلب را بخوانید.
Thirty-ninth week of pregnancy
39 weeks of pregnancy
Fetal condition in the 39th week of pregnancy
Come on, it’s over. There is only one week left until you become a mother. It is true that you have been a mother for thirty-nine weeks, but there is only one week left to become a real mother. You have sudden pain these days. Back pain and lower back pain cut your trust. But only one week left. This one week means only a few impossible days. Do you want to know what your fetus looks like in these last days? So it is better to go and read more.

نوزادان زودرس یا نارس Premature babies

نوزادان زودرس یا نارس Premature babies

همه چیز درباره نوزادان نارس
premature babies
اگربارداری کمتر از ۳۷ هفته طول بکشد، نوزاد نارس خواهد بود
نوزادان نارس زودتراز نوزادان رسیده و کامل به دنیا می‌آیند. اگربارداری کمتر از ۳۷ هفته طول بکشد، نوزاد نارس خواهد بود اما نوزادان رسیده ۳۷ تا ۴۲ هفته پس ازآخرین قاعدگی مادر متولد می‌شوند.
Everything about premature babies
If the pregnancy lasts less than 37 weeks, the baby will be premature
Premature babies are born earlier than full-term babies. If the pregnancy lasts less than 37 weeks, the baby will be premature, but mature babies are born 37 to 42 weeks after the mother’s last menstrual period.

هفته زایمان طبیعی چند است؟ Natural childbirth week

هفته زایمان طبیعی چند است؟ Natural childbirth week

زایمان طبیعی در هفته چندم اتفاق می افتد؟
natural childbirth week
زایمان طبیعی در هفته چهلم 40 اتفاق می افتد
اگر زایمان اول باشد، درد زایمان ممکن است حدود هشت ساعت طول بکشد
زمان زایمان طبيعی حدود هفته چهلم بارداری اتفاق می افتد و امکان دارد بطور طبیعی چند روز زودتر یا چند روز دیرتر انجام شود.
How many times a week does a normal birth occur?
Natural childbirth occurs in the 40th week
If it is the first delivery, labor pains may last for about eight hours
Natural childbirth occurs around the 40th week of pregnancy and may normally occur a few days earlier or a few days later.

مزایای زایمان طبیعی Natural childbirth

مزایای زایمان طبیعی Natural childbirth

زایمان طبیعی و مزایای زایمان طبیعی
about natural childbirth
زایمان طبیعی
زایمان طبیعی میتواند از بسياري جهت ها برای مادران موثر باشد. فوایدی از لحاظ پزشکی، جسمانی، روانی و مالی. زایمان طبیعی برای کودک هم فوایدی دارد.
Natural childbirth and the benefits of natural childbirth
Natural childbirth
Natural childbirth can be effective for mothers in many ways. Medical, physical, psychological and financial benefits. Natural childbirth also has benefits for the baby.