مشکلات و آسیب های دوستی با دختر و پسر قبل از ازدواج

مشکلات و آسیب های دوستی با دختر و پسر قبل از ازدواج

پیامدهایی که دوستی های قبل از ازدواج دارد
Consequences of premarital friendships
دوستی های قبل از ازدواج آسیب ها و پیامدهای بسیار زیادی بر زندگی آینده هر دو طرف دارد و این مشکلات همچنین در دوستی هایی که به ازدواج ختم می شوند هم به وجود می آید.
چرا روابط دختر پسر و دوستی های قبل از ازدواج اشتباه است
ارتباط و دوستی های دختر و پسر معمولا با هدف ازدواج صورت می گیرد و معمولا دختران در بین آسیب پذیرترند ، چرا که با هزاران احساس و آرزو و امید با پسری دوست می شوند و با خود می اندیشند که این جوان عاشق مرا خوشبخت خواهد کرد ؛ غافل از این که در بیشتر پسران انگیزه دوستی و ارتباط، حس کنجکاوی، رقابت جویی، فخرفروشی در میان دوستان، ارضای شهوات و خوش گذرانی است.
آمارها همگی از فرجام بد دوستی های میان دختر و پسر خبر می دهند؛ این دوستی ها چه به ازدواج ختم شوند و یا نشوند ، مشکلات و آسیب های زیادی را برای دختر و پسر به همراه دارد که در این بخش از فان طب به این آسیب ها اشاره خواهیم کرد.
Consequences of premarital friendships
Premarital friendships have many harms and consequences on the future life of both parties, and these problems also arise in friendships that end in marriage.
Why boy-girl relationships and premarital friendships are wrong
Relationships and friendships between girls and boys are usually for the purpose of marriage, and girls are usually more vulnerable, because they make friends with a boy with thousands of feelings, wishes and hopes, and think to themselves that this young man in love will make me happy; Unaware that in most boys the motivation for friendship and communication is curiosity, competition, boasting among friends, satisfying lust and having fun.
The statistics all show the end of bad friendships between girls and boys; These friendships, whether they end in marriage or not, cause many problems and injuries for girls and boys, which we will mention in this section of Fan Teb.

همه چیز درباره ازدواج با مرد متاهل Married to a married man

همه چیز درباره ازدواج با مرد متاهل Married to a married man

ازدواج با مرد متاهل ؛ آری یا نه ؟
Married to a married man; Yes or no?
آیا ازدواج کردن با مرد متاهل کار درستی است ؟ اگه قصد ازدواج با مرد متاهل دارید باید از برخی نکات بسیار مهم قبل از انجام این کار به خوبی آگاه باشید.
نکات مهمی که قبل از ازدواج با مرد متاهل باید دانست
برخی از دختران مجرد و زنان مطلقه به یک تکیه گاه و حامی از میان مردان نیاز دارند و همین باعث می شود که در مقابل جنس مخالف، قاطعیت خود را برای مخالفت با برقراری ارتباط از دست بدهند و به این نوع ارتباطات تن دهند. دوستی و ازدواج با مردان متاهل به عنوان یک پدیده اجتماعی گریبانگیر بعضی از خانم های مجرد یا مطلقه شده و در حقیقت یک آسیب اجتماعی است. همانطور که می دانید ارتباط دختر با مرد متأهل بدون اجازه والدین، خلاف شرع است..
Married to a married man; Yes or no?
Is it right to marry a married man? If you are planning to marry a married man, you should be well aware of some very important points before doing so.
Important points to know before marrying a married man
Some single girls and divorced women need a support and support from men, and this causes them to lose their resolve to oppose the opposite sex and to accept this type of relationship. Friendship and marriage with married men as a social phenomenon affects some single or divorced women and is in fact a social harm. As you know, a girl’s relationship with a married man without her parents’ permission is against the Sharia

بلوغ مورد نیاز برای ازدواج و نحوه رسیدن به بلوغ

بلوغ مورد نیاز برای ازدواج و نحوه رسیدن به بلوغ

بلوغ مورد نیاز برای ازدواج و نحوه رسیدن به بلوغ
Puberty required for marriage and how to reach puberty
انواع بلوغ مورد نیاز برای ازدواج چیست و چگونه باید به بلوغ رسید؟
بلوغ مورد نیاز در ازدواج
سن مناسب برای ازدواج بسیار مهم است که تا به حال در مورد آن بسیار صحبت شده است. از نظر قانون، اعداد مختلفی برای قانونی بودن ازدواج گفته می شود. سن شرط لازم است ولی کافی برای ازدواج نیست. بلوغ در ازدواج چیزی بیشتر از یک عدد دارد و تنها با گذشتن عمر به دست نمی آید.
Puberty required for marriage and how to reach puberty
What are the types of puberty required for marriage and how should puberty be achieved?
Maturity required in marriage
The right age for marriage is very important and has been talked about a lot. By law, different numbers are said for the legality of a marriage. Age is a necessary condition but not enough for marriage. Puberty in marriage has more than one number and is not achieved just by passing life.

همه چیز درباره ازدواج با فرد سرد مزاج Marry a cold-tempered person

همه چیز درباره ازدواج با فرد سرد مزاج Marry a cold-tempered person

همه چیز درباره ازدواج با فرد سرد مزاج Marry a cold-tempered person توجه به نوع مزاج دو طرف ازدواج و اختلاف های طبعی بین زوجین هم میتواند روند زندگی را جذاب تر و شادتر سازد.