روستای وانشان؛ بهشتی تاریخی در گلپایگان wanshan village golpayegan

روستای وانشان؛ بهشتی تاریخی در گلپایگان wanshan village golpayegan

روستای وانشان؛ بهشتی تاریخی در گلپایگان
wanshan village golpayegan
روستای وانشان گلپایگان قدمتی تاریخی دارد که در منطقه ای خوش آب و هوا واقع است. این روستا از جهات مختلفی حائز اهمیت است که یکی از اصلی ترین دلایل اهمیت آن وجود امامزاده سلیمان ابوالفتح می باشد.
Wanshan village; A historical paradise in Golpayegan
Vanshan Golpayegan village has a historical antiquity which is located in a pleasant climate area. This village is important in many ways, one of the main reasons for its importance is the existence of Imamzadeh Soleiman Abolfath.