شهر شیطان از عجایب هفت گانه کشور صربستان cityofevil wonders serbia

شهر شیطان از عجایب هفت گانه کشور صربستان cityofevil wonders serbia

شهر شیطان از عجایب هفت گانه کشور صربستان
cityofevil wonders serbia
شهر شیطان یکی از عجایب هفت گانه کشور صربستان است که حتی نام ان نیز ترس به جان ادم می اندازد. اگر تصاویر این منطقه را دیده باشید حتما متوجه غیرطبیعی بودن آن خواهید شد. شهر شیطان به دو دلیل بسیار عجیب است. اول برای کوه های استوانه ای و دوکی شکل و دوم رود های پر از املاح این منطقه.
The city of the devil is one of the seven wonders of Serbia
The city of Satan is one of the seven wonders of Serbia, and even its name scares people. If you have seen the pictures of this area, you will surely notice that it is abnormal. The city of Satan is very strange for two reasons. The first is for cylindrical and spindle-shaped mountains and the second is the rivers full of salts in this region.