میانمار یا برمه، کشور شگفت انگیز افسانه ها myanmar tourist attractions

میانمار یا برمه، کشور شگفت انگیز افسانه ها  myanmar tourist attractions

میانمار یا برمه، کشور شگفت انگیز افسانه ها
myanmar tourist attractions
کشور میانمار یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا است که درگذشته به دلیل دارا بودن منابع غنی، کانون توجه غارتگران و سلطه جویان بوده است. لذا در اقتصاد این کشور به دلیل دست درازی ها و عدم مدیریت پیشرفت چندانی دیده نمی شود.
Myanmar or Burma, the amazing land of legends
Myanmar is one of the Southeast Asian countries that used to be the focus of looters and hegemons due to its rich resources. Therefore, there is not much progress in the economy of this country due to encroachments and lack of management.